torstai 26. helmikuuta 2015

Tulevaa kehittämistä

Sain vuodenvaihteessa tehtäväksi seuloa uuden EU-ohjelmakauden mahdollisuuksia kehittämistarkoituksiin ja ideoita hankeaihioita, jotka hyödyntäisivät kuntaa ja erityisesti paikallista elinkeinoelämää. Samalla sain myös mahdollisuuden kuunnella paikkakunnalta muutoin esiin nousevia kehittämitarpeita, olivatpa ne sitten elinkeinoihin tai omiin elinolosuhteisiin liittyviä ideoita.

Tässä alla on tähän mennessä rakentunut kooste, jonka esittelin eilen kunta&yrittäjät kuukausipalaverissa 25.2.2015. Mukana on omia kehitelmiä ja muilta tulleita ideoita.
Hankkeet eivät ole tärkeysjärjestyksessä, eivätkä ne kaikki välttämättä etene maaliin saakka. Kunta miettii varmasti omaa rooliaan kehittämisessä ja paikallinen Leader-yhdistys neuvoo erilaisia toimijoita kaikissa käytännön asioissa kun maaseuturahaston osalta päästään vauhtiin.  Tässä vaiheessa ideakoriin on kertynyt kuitenkin tällaista keskustelun avaukseksi ;)

t. Tiia


HENKILÖKULJETUSTEN SUUNNITTELU
Tavoitteena on kunnan eri hallintokuntien järjestämien henkilökuljetusten yhdistäminen ja hallinnointi kokonaisuutena. Hankkeen tuloksena kuljetusten yhdistely ja optimointi saadaan taloudellisesti ja ekologisesti paremmaksi kokonaisuudeksi. Hankkeen tavoitteena on myös toteuttaa liikkumisen ohjausta eli tehostaa asiointi- ja palvelukuljetusten käyttöä sekä tarkastella biokaasun liikennekäytön lisäämisen mahdollisuuksia.
·         Henkilökuljetussuunnitelman laatiminen toimenpiteineen
·         Palveluntuottajien ja asiakkaiden osallistaminen suunnitteluun.
·         Uuden toimintatavan mallintaminen ja käyttöönotto kokonaisuudessaan v. 2016.
·         Henkilökuljetusoppaan laatiminen palveluiden käyttäjille ja tarjoajille.
·         Palvelumahdollisuuksien markkinoiminen kuntalaisille tapahtumien ja sähköisen viestinnän kautta.
·         Yksityisautoilun päästöjen vähentäminen biokaasun käyttöä edistämällä.
10 kk:n mittainen hanke, jonka kustannusarvio noin 60 000€. Rahoitusta haettu liikennevirastolta.

BIOVOIMAA!
Tiedotushanke. 2-3 vuotta, keskeisenä osana biokaasun liikennekäytön mahdollisuudet sekä kunnan imagohyöty biotuotannon edistämisestä yritysten kanssa yhteistyössä. Tavoitteena on myös muiden biotalouden innovaatioiden syntyminen ja resurssiviisauden edistäminen seutukunnalla sekä uusien ideoiden löytyminen.
Maaseutukokeilun toteuttaminen resurssiviisauden ja uuden luovan liiketoiminnan synnyn periaatteita hyödyntäen: Uutta liiketoimintaa teollisilla symbiooseilla.

RATAKESKUS (HARRASTAJIEN) TEHOKÄYTTÖÖN
Ratakeskuksen alueella on tarve huoltorakennukselle, joka tukisi alueen toimintoja. Pohjavesialueella sijaitseva rata-alue tulee tarvitsemaan lähitulevaisuudessa myös viemärijärjestelmän. Alueen eri käyttömuotoja ja tapahtumia varten aluetta palvelisi huoltorakennus, joka tarjoaisi ajanmukaiset koulutus- ja sosiaalitilat eri tarpeisiin.
Liki 17 hehtaarin alue on eri moottoriurheilulajien harrastajien käytössä ja lisäksi alueella toimii Joutsan Seudun Ratakeskus Oy, joka vuokraa aluetta ajoharjoittelukäyttöön sekä ammattilaisille että harrastajille. Liiketoiminta ei ole riittävän kannattavaa täyttämään yritystukien vaatimuksia. Hankerahoitus voisi olla mahdollinen harrastajien vetämälle projektille. Rakennushanke vaatii voimakkaan sitoutumisen projektiin. Leader-hanke.
Joutsan Seudun Ratakeskus Oy:n suurimpana omistajana Joutsan kunnan tulisi linjata, kuinka aluetta halutaan kehittää ja minkälaisin voimin. Liikkeelle voitaisiin lähteä siitä, että kutsutaan alueen käyttäjät kokoon ja koostettaisiin ajantasainen näkemys alueen käytöstä ja kehittämistarpeista.

KILPAILUKYKYINEN UUDISTUVA YRITTÄJYYS
Yrittäjäkoulutus, yhteistyöideapöytä, toimivien yrittäjien neuvonta, yrittäjien aktivointi yms. Yleinen elinkeinojen kehittämishanke, jonka sisältöä voidaan rakentaa tarpeiden ja toiveiden mukaan.
Tavoitteena parantaa yritystoiminnan toimintaedellytyksiä paikkakunnalla ja aktivoida yrittäjyyteen ja yrityksen kehittämiseen. Tähän hankkeeseen tulisi tehdä pohjatyötä sen suhteen, minkälaiselle kehittämiselle on kysyntää ja löytyisikö sitoutuvia yrittäjiä mukaan, jotka olisivat valmiit käymään läpi kokonaisuuden esimerkiksi kasvun kiitoradan hengessä. Tavoitteet voisivat olla yrityskohtaisia, mutta jokin yhdistävä teema tulisi löytyä esim. yritysten johtamisen ja markkinoinnin kehittämisestä tai tuotteiden ja palveluiden laajentamisesta.
Hankkeilta odotetaan tällä kaudella konkreettisia tavoitteita esim. uusia yrityksiä, uusia työpaikkoja, uusia investointeja jne.

JOUTSAN KYLÄVERKKO
Maaseuturahastosta rahoitetaan edelleen laajakaistaverkon saamista maaseudulle.
Keski-Suomen Ely-keskus on rajannut maaseuturahaston osalta niin, että kyläverkkohankkeet rahoitetaan Leaderin kautta. Kyläverkkoajatus sopii muun muassa MPY:n ehdotukseen eli koko Joutsan kunnan alue on kylää. Tukiprosentti on vielä avoin, samoin paikallisen Leader-yhdistykset linjaukset kyläverkkotuista. Hankkeen laajuus tulee suhteutettaa kuitenkin Leaderin enimmäistukeen, joka on max. 180 000€/hanke.
Keski-Suomen liitto on teettänyt Joutsan alueella markkinaselvityksen ja avannut laajakaistarakentamisen tukihaun 24.2.2015. (Tuen kohteena on nopeiden laajakaistapalveluiden tarjontaan soveltuvan viestintäverkon suunnitteleminen ja rakentaminen hankealueelle sekä edistyksellisten viestintäpalveluiden tarjonta viestintäverkkoon liittyville loppukäyttäjille.)

RUTALAHDEN SATAMA
Sataman kehittämismahdollisuudet. Nuorisoseura on ilmaissut huolensa satama-alueen puolesta. Rutalahden satama sijaitsee Letkaliiterin läheisyydessä ja satamalaituriin pääsevät kiinnittymään myös suuremmat Päijänteellä liikennöivät laivat. Alueen vuokrasopimus päättyy maaliskuussa ja sen suhteen tulee tehdä ratkaisuja. Satama-aluetta kannattaisi samalla katsoa myös kokonaisuutena ja miettiä sen kehittämistarpeita. Tarpeiden pohjalta voitaneen muodostaa Leader -hanke.

VANHAN KIRKONKYLÄN KEHITTÄMINEN /LEIVONMÄKI
Leivonmäkiseuran ja Leivonmäen yrittäjien yhteinen kylän kehittämisprojekti, jonka suunnittelu aloitettiin yleisötilaisuudessa helmikuussa. Hanke vaatii jäsentyäkseen toimijoiden itsensä tekemän suunnitelman siitä, mitä hankkeella tavoitellaan ja mitä toimenpiteitä tehdään. Leader-hanke.

NUORISOHANKE –CIMO
Kaiken maailman nuorille! –tapahtuma (vko 18-19). Joutsan nuorisovaltuustolle esitelty mahdollisuus järjestää nuorten tapahtuma (esim. konsertti), jossa esitellään samalla nuorisovaltuuston toimintaa muille nuorille. Yhteiseurooppalainen tapahtuma, johon haettavissa 1000 euroa. Hakuaikaa maaliskuulle. Hakuohjeet toimitettu nuorisotoimelle ja nuorisovaltuustolle.

YHDISTYSTALO
Yhdistystoimijoiden tilatarpeisiin kaivattaisiin pysyviä ratkaisuja. Olisiko kunnan tyhjenevistä tiloista valkoisessa talossa tehtävissä yhdistyksille tilaa tarjoava yhdistystalo? Tilaratkaisut voisivat korvata osan yhdistystuista. Yhdistystalo voisi tuoda kaivattua synergiaa yhdistysten väliseen toimintaan.  Leader-hanke.

TAPAHTUMANJÄRJESTÄMISHANKE
Liikuteltavan ’Joutokylän’ rakentaminen erilaisten tapahtumien käyttöön. Yhtenäiset, kevytrakenteiset Joutsa-kojut olisivat eri tapahtumien käytettävissä ja niiden avulla voitaisiin perustaa sesongin mukaan esimerkiksi joulukylä tai kesäkylä. Kojut voitaisiin valmistaa Joutsan työvarikolla.
Tapahtumatarpeita voitaisiin täydentää muutamalla kevyemmällä rakenteella, banderolleilla, kuntapyörillä jne. Projektin tavoitteena on kuntabrändin kehittäminen ja uusienkin omaehtoisten tapahtumien edistäminen paikkakunnalla.

LUONTOYRITTÄJYYS MAATILAN LIITÄNNÄISELINKEINONA
Luontoon perustuva vastuullinen matkailu, pienimuotoinen (ei teollinen) puun jalostus sekä maaperän ja vesivarojen hyödyntäminen, keruutuotteiden hyödyntäminen, viherrakentaminen, kalatalous.

HOIVABUSSI
Liikkuvien palveluiden kehittäminen. Idea-asteella, tulevaisuus näyttää, mikä rooli kunnalla on hoivapalveluiden järjestämisessä.

KIRKONKYLÄN MASTER PLAN
Miltä Joutsa näyttää nyt ja tulevaisuudessa?