maanantai 16. joulukuuta 2013

Kuntaviestintä muutoksessa


Kuntaliitto tiedottaa:

Resurssien vähyys huolettaa kuntaviestijöitä

Kunnat ovat siirtäneet viestintäänsä verkkoon

 

Kunnat viestivät entistä aktiivisemmin verkossa, selviää Kuntaliiton kyselystä. Kuntien viestintäkyselyn tuloksissa näkyy suomalaisen kuntakentän moninaisuus: suurissa kaupungeissa viestitään paljon ja siihen myös panostetaan, kun taas pienemmissä kunnissa viestintää tehdään ilman budjettia ja sivutoimisesti muiden töiden ohella.

Kaikkiaan 97 prosenttia kyselyyn vastanneista piti kunnan omia verkkosivuja tärkeänä tai erittäin tärkeänä viestintäkanavana. Sosiaalinen media ei ole vielä lyönyt itseään läpi kuntien viestinnässä: sitä piti tärkeänä viestintävälineenä alle puolet vastanneista kunnista, viidennes puolestaan ei lainkaan tärkeänä.

– Suurissa kaupungeissa sosiaalinen media on ahkerassa käytössä. Se on luonteva uusi väline keskustelulle ja osallistumiselle, joskin perinteiset asukasillat ovat edelleen tärkeitä ja kaikille käyttökelpoisia, Kuntaliiton viestintäjohtaja Jari Seppälä kommentoi tuloksia.

Kuntaliiton kyselyyn vastasi 163 kunnan viestinnästä vastaavaa henkilöä. Suomessa on 320 kuntaa.

Kuntalaisten tiedonsaantia edistetään

Viestinnän yhdeksi tärkeimmistä tehtävistä arvioitiin kunnan päätöksenteosta viestiminen. Tätä edistämään useassa kunnassa on otettu käyttöön valtuuston kokousten videointi ja välitys verkossa.
Neljäsosassa vastanneista kunnista valtuuston kokousten seuraaminen verkossa on tavalla tai toisella mahdollista: joko suorana lähetyksenä tai tallenteena. Verkkolähetykset ovat erittäin yleistä suurissa kaupungeissa: kaikissa yli 100 000 asukkaan kaupungeissa on mahdollista seurata valtuuston kokousta suorana lähetyksenä ja 50 000 – 100 000 asukkaan kunnissakin lähes 60 prosentissa.

Kaikki kyselyyn vastanneet kunnat viestivät kunnanhallituksen päätöksenteosta verkkosivuillaan, hieman harvempi lautakuntien työstä. Entistä useammat kunnat julkaisevat verkossa myös esityslistoja liitteineen.

– Kunnan viestintä on entistä enemmän vuorovaikutusta, joka alkaa päätösten valmisteluvaiheessa. Suuri osa kunnista julkaisee vuorovaikutusta tukeakseen valmisteluun ja päätöksentekoon liittyviä tietoja laajemmin kuin laki edellyttää, Jari Seppälä toteaa.

Viestinnän heikko arvostus ja niukat resurssit huolestuttavat

Kyselyyn vastanneet kuntaviestijät jakavat huolen resurssien vähyydestä. Samalla muistutetaan, että viestinnän tarve korostuu aina, kun kunnassa tapahtuu muutoksia, olipa kyse kuntaliitoksesta tai verkkosivujen uudistamisesta.

Suurin osa kunnista viestii ilman kokoaikaista palkattua viestintäammattilaista. Päätoimisia viestintähenkilöitä on kyselyn perusteella runsaalla 50 kunnalla.
Vastanneista 42 prosentilla viestinnän vuosibudjetti on alle 20 000 euroa, joka neljännessä kunnassa ei ole ollenkaan erillistä budjettia viestintään.

– Viestintä on kunnan ylimmän johdon tärkeimpiä työkaluja. Johtoryhmätyöskentelyssä pitää olla mukana viestintänäkökulma, vaikka ei kunnassa olisikaan päätoimista viestinnän ammattilaista. Kuntalaiset odottavat myös kaikkien nykyaikaisten kanavien käyttöä heille tärkeiden asioiden viestimisessä, Jari Seppälä muistuttaa.

Tulevaisuuden haasteiksi viestinnässä arvioitiin yleisimmin tiukka taloustilanne sekä muuttuva mediaympäristö, johon kuuluu nopeuden vaatimus, tiedotusvälineiden uudenlaiset toimintatavat sekä sosiaalinen media.

--

Meillä Joutsassa on nyt hankkeen myötä kehitetty viestintää. Mitkä olisivat sinun toiveesi vuodelle 2014, jotta kuntaorganisaation ja kuntalaisten välistä vuorovaikutusta saataisiin edelleen kehitettyä?

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti